Genel Bilgiler

Ülkemizde yeniden düzenlenen 4857 Sayılı İş Kanunu, kamuda ve özel sektörde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği ile ilgili çalışmaların yapılmasını zorunlu kılmış ve yeni yaptırımlar getirmiştir. Bu gerekçe ile Türkiye’de ilk olarak; İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemek üzere, kamu ve özel sektöre ait bütün işlere ve işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine, çırak ve stajyerler de dâhil olmak üzere tüm çalışanlarına faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanmak üzere 20/06/2012 tarihinde kabul edilerek çıkarılan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 30/06/2012 tarih ve 28339 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, kamu ve özel sektöre ait bütün işleri ve işyerlerini, çırak ve stajyerler de dâhil olmak üzere tüm çalışanları kapsamına almıştır. Hali hazırda, yapılan işin niteliğine göre az tehlikeli işlerde C sınıfı uzman, tehlikeli işlerde B sınıfı uzman ve çok tehlikeli işlerde ise A sınıfı uzmanların çalıştırılması kararlaştırılmış olup, 6331 sayılı kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonraki süreçlerde 50’den az çalışanı olan çok tehlikeli ve tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 01/01/2014 tarihinden itibaren başlatılan A ve B sınıfı İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı çalıştırma yükümlülüğünün yanısıra, 4857 sayılı İş Kanununun mülga 81 inci maddesi kapsamında çalışanlar hariç kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde bulundurulması gereken C sınıfı İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlarının ise 01/07/2020 tarihinden itibaren çalıştırılması yasal yükümlülük olarak tanımlanmıştır. Dolayısıyla fabrikalarda, diğer üretim alanlarında, kamu kurum ve kuruluşlarında, belediyelerde, bankalarda, otellerde, diğer turizm işletmelerinde, küçük işletmelerde, kısacası insan ve istihdamın söz konusu olduğu tüm işletmelerde iş sağlığı ve güvenliği alanında eğitim almış, uzman insan kaynaklarına ihtiyaç doğmuştur. Bu ihtiyacın artmasıyla birlikte bu bölüm mezunlarına olan talep de her geçen gün artmaktadır.

Bu bağlamda; Siirt ili ve içinde bulunduğu coğrafi bölgenin kalkınmasında, hem nitelikli iş gücünün sağlanması hem de bölgede çok yüksek düzeyde seyreden işsizliğin azaltılması bakımından, İş Sağlığı ve Güvenliği lisans mezunlarına olan talebin her geçen gün artacağı gerçeği de dikkate alındığında, Siirt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde zaten açık olan ve öğrenci kabulüne başlamak için gerekli olan akademik ve idari yeterlilikleri hızla sağlayan İş Sağlığı ve Güvenliği Lisans Programı (SİÜSYO-İSG), Yükseköğretim Genel Kurulu’nun 04/05/2017 tarihli Genel Kurul toplantısında alınan karar gereği 2017 – 2018 Eğitim / Öğretim dönemi Güz yarıyılından itibaren ilk öğrencilerini kabul etmeye başlamıştır.

Ø  İş Sağlığı ve Güvenliği lisans programı mezunlarının çalışma hayatındaki rolü ve iş tanımı ile ilgili olarak;

İş güvenliği uzmanlarının görev, yetki, sorumluluk ve eğitimleri hakkında yönetmelik’te yer alan Tanımlar başlıklı 4.Maddesinin (ı) bendinde bu lisans programını bitirenlerin «Teknik Eleman» olarak kabul edildiğine dair açıklayıcı şu ifadeye rastlanmaktadır:

4M - ı) Teknik eleman: Teknik öğretmenler, (Değişik ibare:RG-11/10/2013-28792) fizikçi, kimyager veya biyolog unvanına sahip olanlar ile üniversitelerin (Değişik ibare:RG-30/4/2015-29342) iş sağlığı ve güvenliği lisans veya ön lisans programı mezunlarını, ifade eder.

Yine aynı yönetmeliğin Tanımlar başlıklı 4.Maddesinin (f) bendinde ise bu bölümden mezun olan Teknik Elemanların «İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere, iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olmak koşulu ile, Bakanlıkça iş güvenliği uzmanı olarak yetkilendirilebileceğine dair şu ifadeye rastlanmaktadır:

4M - f) (Değişik:RG-11/10/2013-28792) İş güvenliği uzmanı: İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş, iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip, Bakanlık ve ilgili kuruluşlarında çalışma hayatını denetleyen müfettişler ile mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakültelerin mezunları ile teknik elemanı ifade eder.

Ø  SİÜSBF-İSG lisans programının temel amacı;

İşyerlerinde meydana gelebilecek iş kazası ve meslek hastalığı gibi çalışma ortamına dair riskleri yerinde gözleyen ve sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının yaratılmasına olanak sağlayan, böylece çalışanların çalışma ortamından kaynaklanan sağlık ve güvenlik risklerine karşı korunması, tehlikelerin kaynağında yok edilmesi, işçilerdeki ve işyerlerindeki iş veriminin artması, herhangi bir kaza sonucu yasal, vicdani ve mali sorumlulukların en aza düşürülmesi, üretimde devamlılığın sağlanması ve dolayısıyla işletmelerdeki karlılığı da artıracak şekilde çalışma hayatındaki riskleri bertaraf etmek üzere;

  • Son teknolojik gelişmelerin zorunlu kıldığı temel bilgileri almış,
  • Uygulama yeteneği kazanmış,
  • Mesleki problemleri çözebilecek bilgi ve beceriye sahip,
  • Çağdaş aygıtları kullanabilen ve İş sağlığı ve güvenliği alanında lisans düzeyinde yetkinlik kazandırılmış bireyler yetiştirmektir.

ADNAN KARANFİL
Güncelleme : 13.06.2021 12:06:36