Kariyer Olanakları

İş Sağlığı ve Güvenliği lisans programı mezunlarının çalışma hayatındaki rolü ve iş tanımı ile ilgili olarak; İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK’te yer alan “Tanımlar” başlıklı 4.Maddesinin (ı) bendinde bu lisans programını bitirenlerin «Teknik Eleman» olarak kabul edildiğine dair açıklayıcı şu ifadeye rastlanmaktadır: 4M - ı) Teknik eleman: Teknik öğretmenler, (Değişik ibare:RG-11/10/2013-28792) fizikçi, kimyager veya biyolog unvanına sahip olanlar ile üniversitelerin (Değişik ibare:RG-30/4/2015-29342) iş sağlığı ve güvenliği lisans veya ön lisans programı mezunlarını, ifade eder. Yine aynı yönetmeliğin “Tanımlar” başlıklı 4.Maddesinin (f) bendinde ise bu bölümden mezun olan Teknik Elemanların “İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere, iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olmak koşulu ile, Bakanlıkça iş güvenliği uzmanı olarak yetkilendirilebileceği” ne dair; 4M - f) (Değişik:RG-11/10/2013-28792) İş güvenliği uzmanı: İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş, iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip, Bakanlık ve ilgili kuruluşlarında çalışma hayatını denetleyen müfettişler ile mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakültelerin mezunları ile teknik elemanı ifadelerine rastlanmaktadır. Bu bağlamda, bu programdan mezun olanların “İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere, iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olmak koşulu ile, Bakanlıkça iş güvenliği uzmanı olarak yetkilendirilebileceği” ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanunu kapsamında belirtilen kamuda ve özel sektörde faaliyet gösteren tüm iş yerlerinde istihdam olanakları bulunmaktadır. Bir başka açıdan bakılacak olursa, günümüzde çalışan sağlığına verilen önem ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturma çabası; tüm işyerleri ve meslek gruplarında iş sağlığı ve güvenliği konusunda istihdam edilecek olan profesyonel iş gücü ihtiyacını doğurmuştur. 20.06.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile beraber, endüstriyel kuruluşların zorunlu olarak faaliyet konusuna bakılmaksızın tüm işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği uzmanı çalıştırma zorunluluğu getirilmiş olması sebebiyle, bu program mezunlarına önemli iş fırsatları doğmuştur. Programımız ayrıca, gerek özel sektörde gerekse de kamu alanındaki iş sağlığı ve güvenliği uzmanı istihdam açığını gidermeye yönelik lisansüstü eğitim almak ve akademik kariyer yapmak isteyenler için de asgari düzeyde istihdam olanağı yaratmaktadır.
NEJDET TİGÜ
Güncelleme : 13.11.2017 14:11:56